Please enable JS

NARASUMBER

ABD. KHOLIQ, S.Kom
img

ABD. KHOLIQ, S.Kom

201605190000002

SMK Negeri 1 Bangil

Kab. Pasuruan

Prov. Jawa Timur

# Nama Kegiatan Kanal Lihat Kegiatan
1 SAGUSANOV AR LUMAJANG SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
2 TOC SAGUSANOV APP INVENTOR (57) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
3 SERTIFIKAT PELATIH SAGUSANOV APP INVENTOR (58) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
4 SAGUSANOV SITES (60) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
5 SAGUSANOV PEMANFAATAN AR (62) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
6 SAGUSANOV CODING (61) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
7 MELATIH SAGUSANOV KINEMASTER (59) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
8 MELATIH SAGUSANOV SITES (60) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
9 SAGUSANOV KINEMASTER (63) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
10 SAGUSANOV KINEMASTER (64) WEBINAR IGI PROVINSI MALUKU SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail