Please enable JS

NARASUMBER

ABD. KHOLIQ, S.Kom
img

ABD. KHOLIQ, S.Kom

201605190000002

SMK Negeri 1 Bangil

Kab. Pasuruan

Prov. Jawa Timur

# Nama Kegiatan Kanal Lihat Kegiatan
1 SAGUSANOV DOC 25 SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
2 TOT SAGUSANOV PEMANFAATAN AR 33 SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
3 SAGUSANOV PEMANFAATAN AR 34 SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
4 SAGUSANOV SITES OFFLINE PASURUAN SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
5 TOT SAGUSANOV VIDEO PEMBELAJARAN LIP SYNC 34 SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
6 SAGUSANOV VIDEO PEMBELAJARAN LIP SYNC 35 SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
7 TOT SAGUSANOV KINEMASTER SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
8 SAGUSANOV KINEMASTER SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
9 TOC SAGUSANOV CODING (47) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail
10 SAGUSANOV CODING (48) SAGUSANOV (Satu Guru Satu Inovasi) Detail