Please enable JS

NARASUMBER

AHMAD JAPAR SODIK
img

AHMAD JAPAR SODIK

201832060000020

SD YPK PERSIAPAN KAMISABE

Kab. Sorong Selatan

Prov. Papua Barat

# Nama Kegiatan Kanal Lihat Kegiatan
1 WORKSHOP SAGUSABLOG DASAR 25 SAGUSABLOG (Satu Guru Satu Blog) Detail
2 SAGUSABLOG LANJUTAN 28 SAGUSABLOG (Satu Guru Satu Blog) Detail
3 WORKSHOP SAGUSABLOG DASAR 26 SAGUSABLOG (Satu Guru Satu Blog) Detail
4 WORKSHOP SAGUSABLOG DASAR 27 SAGUSABLOG (Satu Guru Satu Blog) Detail
5 WORKSHOP LIVE SAGUSABLOG DASAR 30 SAGUSABLOG (Satu Guru Satu Blog) Detail
6 WORKSHOP SAGUSABLOG DASAR 29 SAGUSABLOG (Satu Guru Satu Blog) Detail
7 WORKSHOP ONLINE SAGUSABLOG LANJUTAN GEL. 31 SAGUSABLOG (Satu Guru Satu Blog) Detail
8 WORKSHOP ONLINE SAGUSABLOG DASAR GEL. 33 SAGUSABLOG (Satu Guru Satu Blog) Detail
9 WORKSHOP ONLINE SAGUSABLOG DASAR (35) SAGUSABLOG (Satu Guru Satu Blog) Detail
10 WORKSHOP ONLINE SAGUSABLOG LANJUTAN (37) SAGUSABLOG (Satu Guru Satu Blog) Detail